Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na w Sie­dl­cach jest sa­morządową in­sty­tucją kul­tu­ry, naj­starszą i naj­większą bi­blio­teką pu­bliczną w Sie­dl­cach i re­gio­nie. Działa od 1919 ro­ku służąc za­spo­ka­ja­niu po­trzeb czy­tel­ni­czych, edu­ka­cyj­nych, in­for­ma­cyj­nych i kul­tu­ral­nych społeczeństwa; a także upo­wszech­nia­niu wie­dzy i kul­tu­ry. Od 2001 ro­ku wy­ko­nu­je za­da­nia bi­blio­te­ki po­wia­to­wej na ob­sza­rze po­wia­tu sie­dlec­kie­go.Film „Z kart historii Biblioteki Miejskiej”
Film „Siedleckie drogi do Niepodległości”
Film „Siedlce w zwierciadle czasu” – „Święto Miasta 1961”
Wystawa
"Sienkiewicz-Siedlce-Żeromski"
Wystawa „Antoni Winter - pedagog, społecznik, badacz dziejów Siedlec”


Wystawa "Żeromski, Siedlce i... róże”