O nas

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na w Sie­dl­cach jest sa­morządową in­sty­tucją kul­tu­ry, naj­starszą i naj­większą bi­blio­teką pu­bliczną w mieście i re­gio­nie. Od 2001 ro­ku wy­ko­nu­je za­da­nia bi­blio­te­ki po­wia­to­wej na ob­sza­rze po­wia­tu sie­dlec­kie­go. Służy za­spo­ka­ja­niu po­trzeb edu­ka­cyj­nych, in­for­ma­cyj­nych i kul­tu­ral­nych społeczeństwa; a także upo­wszech­nia­niu wie­dzy i kul­tu­ry.

 

12 ma­ja 2011 ro­ku Sie­dlec­ka Książni­ca otwo­rzyła swo­je po­dwo­je, po naj­większym w jej dzie­jach re­mon­cie, który zbiegł się z Ju­bi­le­uszem 90-le­cia placówki.

 

Mo­der­ni­za­cja za­byt­ko­wej, XVIII-wiecz­nej sie­dzi­by Bi­blio­te­ki była możli­wa dzięki de­cy­zjom Pre­zy­den­ta Mia­sta Sie­dl­ce, a także rad­nych obec­nej i po­przed­niej ka­den­cji. Co ważne, in­we­sty­cja zo­stała do­fi­nan­so­wa­na przez Unię Eu­ro­pejską w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­jewództwa Ma­zo­wiec­kie­go 2007-2013.

 

Bi­blio­te­ka Miej­ska, po grun­tow­nej prze­bu­do­wie zy­skała na prze­strze­ni, funk­cjo­nal­ności, dostępności. Jest no­wo­cze­sna, przy­ja­zna, z kli­ma­tem… Ofe­ru­je atrak­cyj­ne zbio­ry, liczące po­nad 300 000 wo­lu­minów książek oraz 30 000 jedn. zbiorów spe­cjal­nych. Szczy­ci się re­gio­na­lia­mi, z których naj­star­sze, naj­cen­niej­sze zo­stały zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne. Jest w pełni skom­pu­te­ry­zo­wa­na. Dużym udo­god­nie­niem dla czy­tel­ników jest elek­tro­nicz­ny ka­ta­log, dostępny także w in­ter­ne­cie, elek­tro­nicz­ne Kar­ty Bi­blio­tecz­ne, które znacz­nie uspraw­niają pro­ces wy­pożycza­nia oraz możli­wość za­ma­wia­nia książek przez in­ter­net.

 

W bo­ga­tej ofer­cie Bi­blio­te­ki są także: spo­tka­nia z pi­sa­rza­mi, pro­mo­cje książek, kon­kur­sy li­te­rac­kie, kon­fe­ren­cje po­pu­lar­no - na­uko­we, wie­czo­ry po­etyc­ko - mu­zycz­ne, spek­ta­kle, wy­sta­wy, które zachęcają do szu­ka­nia w nie­zwykłym świe­cie li­te­ra­tu­ry źródeł in­spi­ra­cji, tożsa­mości na­ro­do­wej i po­nad­cza­so­wych war­tości.

 

Na­sza placówka jest miej­scem, gdzie można po­sze­rzać wiedzę, roz­wi­jać swo­je za­in­te­re­so­wa­nia i pa­sje.

 

Serdecznie zapraszamy.